Statut Osiedla Saska Kępa

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 192/XL/2022
Rady Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy

z dnia 5 kwietnia 2022 r.  

Rodział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 1. Osiedle Saska Kępa, zwane dalej “Osiedlem”, jest jednostką pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. 

 1. W osiedlu działa jako podmiot reprezentujący interesy mieszkańców “Samorząd  Mieszkańców Osiedla Saska Kępa” zwany dalej „Samorządem”.

§ 2. Samorząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy; 

3) statutu miasta stołecznego Warszawy; 

4) statutu Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy; 

5) uchwał Rady miasta stołecznego Warszawy; 

6) uchwał Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; 

7) niniejszego Statutu. 

§ 3. 1. Granice Osiedla Saska Kępa przebiegają następująco: 

wzdłuż nurtu rzeki Wisła do mostu Poniatowskiego, południową stroną wzdłuż Al. Poniatowskiego,  przez rondo Waszyngtona, wzdłuż parzystej strony od osi Al. Waszyngtona do linii elektrycznej  biegnącej główną alejką ogródków działkowych, wzdłuż tej linii od zachodu do osi Al. St.  Zjednoczonych, wzdłuż budynków ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 53 do 53 C, projektowaną Al.  Tysiąclecia, do nurtu rzeki Wisła. 

 1. Terytorium Osiedla stanowi obszar określony w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.  

Rozdział II 

Zakres działania i zadania Samorządu

§ 4. Do zakresu działania Samorządu należy podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym, a w szczególności w sprawach:

1) zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi;

2) utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

3) utrzymania czystości i gospodarki odpadami; 

4) tworzenia i utrzymania terenów zielonych; 

5) tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk; 6) tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej; 

7) utrzymania i organizacji ruchu na drogach lokalnych i gminnych; 

8) funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacji przystanków;

9) placówek oświatowych i opiekuńczych; 

10) pomocy społecznej; 

11) kultury, w tym utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej; 

12) sportu i rekreacji; 

13) pomocy sąsiedzkiej; 

14) popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności; 

15) projektów planów zagospodarowania Osiedla i jego rozwoju; 

16) przekazywanych do rozpatrzenia przez Radę Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. 

Rozdział III 

Organy Samorządu

§ 5. Organami Samorządu są Rada Osiedla i Zarząd Osiedla.

§ 6. 1. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Samorządu. 

 1. Do właściwości Rady Osiedla należy w szczególności: 

1) prawo inicjatywy uchwałodawczej i zgłaszania projektów stanowisk; 

2) podejmowanie uchwał i stanowisk w sprawach z zakresu działania Osiedla;

3) powoływanie i odwoływanie Zarządu Osiedla oraz w odrębnych głosowaniach  przewodniczącego Rady Osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu Osiedla;

4) składanie interpelacji i zapytań na zasadach określonych w statucie dzielnicy;

5) opiniowanie spraw na wniosek Rady Dzielnicy lub Zarządu Dzielnicy; 

6) kontrola pracy Zarządu Osiedla, w tym zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności.

§ 7.

 1.  Członkami Rady Osiedla są osoby wybrane w wyborach powszechnych, bezpośrednich,  równych i tajnych w liczbie ustalonej według art. 17 ustawy, o której mowa w § 2 pkt 1 niniejszego  Statutu.
 2. Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
 3. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 8. 1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady  Osiedla lub upoważnionego przez niego członka Rady Osiedla.

 1. Posiedzenia Rady Osiedla zwoływane są: 

1) w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał; 

2) na wniosek Rady Dzielnicy; 

3) na wniosek Zarządu Osiedla; 

4) na wniosek 1/4 składu Rady Osiedla. 

 1. Na wniosek Rady Dzielnicy lub co najmniej 1/4 składu Rady Osiedla, przewodniczący  obowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. 
 2. O zwołaniu posiedzenia zawiadamia się członków Rady Osiedla, co najmniej na 7 dni przed  wyznaczonym terminem.

§ 9. 1. Uchwały i stanowiska Rady Osiedla zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w  obecności co najmniej połowy składu Rady chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.  

 1. Projekty uchwał przygotowuje Zarząd Osiedla z inicjatywy: 

1) własnej, 

2) nie mniej niż pięciu członków Rady Osiedla, 

3) Rady Dzielnicy, 

4) Zarządu Dzielnicy.

§ 10. 1. Obrady Rady Osiedla są jawne.

 1. Informację o obradach Rady Osiedla należy podać do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla. 
 2. O posiedzeniu Rady Osiedla przewodniczący Rady Osiedla informuje Radę i Zarząd Dzielnicy  wskazując przedmiot posiedzenia. 
 3. Z posiedzenia Rady Osiedla sporządza się protokół, do którego dołącza się podjęte uchwały.  Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz. 
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie, do obrad Rady Osiedla stosuje się  odpowiednio ustalenia dotyczące obrad Rady Dzielnicy. 

§ 11. 1. Przewodniczący Rady Osiedla organizuje prace Samorządu, w tym prowadzi obrady  Rady Osiedla oraz reprezentuje Samorząd na zewnątrz. 

 1. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący  Zarządu Osiedla. 

§ 12. 1. Członkowie Rady Osiedla mają obowiązek czynnego udziału w pracach Rady Osiedla  oraz utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami Osiedla. 

 1. Członkowie Rady Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie. 

§ 13. 1. Organem wykonawczym Samorządu jest Zarząd Osiedla powoływany spośród  członków Rady Osiedla, składający się z przewodniczącego Rady Osiedla, wiceprzewodniczącego  Zarządu Osiedla, Skarbnika, Sekretarza oraz do 3 członków. 

 1. Przewodniczącego Rady Osiedla powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Osiedla,  zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Osiedla.  
 2. Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych członków  Zarządu Osiedla powołuje i odwołuje Rada Osiedla na wniosek przewodniczącego Rady Osiedla albo  co najmniej ¼ składu Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co  najmniej połowy składu Rady Osiedla.  

§ 14. 1. Do właściwości Zarządu Osiedla należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk Rady Osiedla i ich wykonywanie;
2) podejmowanie uchwał w sprawach, których realizację Rada Osiedla przekazała Zarządowi;
3) przygotowywanie porządku obrad Rady Osiedla.

 1. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą większością głosów.  
 2. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje prace Zarządu oraz przewodniczy jego  posiedzeniom. 
 3. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące. 
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Rady Osiedla, nie mniej  niż 3 członków Zarządu lub Rady Dzielnicy. 
 5. Zarząd Osiedla organizuje dyżury członków Rady. 

Rozdział IV 

Nadzór nad działalnością Osiedla 

§ 15. 1. Działalność Zarządu i Rady Osiedla podlega nadzorowi Zarządu i Rady Dzielnicy, przy  zastosowaniu kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

 1. Przewodniczący Rady Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Dzielnicy oraz Zarządowi Dzielnicy uchwał Zarządu i Rady Osiedla w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. 
 2. Procedurę stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu lub Rady Osiedla określa § 58 statutu  Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. 
 3. Przewodniczący Rady Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania rocznego  z działalności Samorządu Radzie Dzielnicy i Zarządowi Dzielnicy. 

§ 16. 1. Samorząd Osiedla ma prawo używania pieczęci podłużnej o treści: 

Samorząd Mieszkańców
Osiedla Saska Kępa
Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy
(adres, kod, ew. telefon)

Rozdział V 

Przepisy końcowe 

§ 17. Wygaśnięcie członkostwa w organach Samorządu następuje z chwilą: 

1) śmierci; 

2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 

3) pisemnego zrzeczenia się członkostwa; 

4) upływu kadencji. 

§ 18. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla z przyczyn, o których mowa w § 17 pkt 1-3,  stwierdza Rada Dzielnicy w drodze uchwały, w terminie miesiąca od ujawnienia przyczyny  wygaśnięcia mandatu. 

 1. W przypadkach określonych w § 17 pkt 2 przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu  należy umożliwić członkowi Rady Osiedla złożenie wyjaśnień.
 2. Uchwałę Rady Dzielnicy o wygaśnięciu mandatu członka Rady Osiedla doręcza się  niezwłocznie zainteresowanemu, Przewodniczącemu Rady Osiedla i Dzielnicowej Komisji Wyborczej.
 3. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla, Dzielnicowa Komisja  Wyborcza, po potwierdzeniu na piśmie skorzystania z prawa pierwszeństwa, postanawia  o wstąpieniu na jego miejsce kolejnego kandydata z listy, który w wyborach uzyskał kolejno  największą liczbę głosów.
 4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do  uzyskania mandatu członka Rady Osiedla z danej listy, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie  przeprowadzone przez przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej w obecności pozostałych  członków komisji i zainteresowanych kandydatów; nieobecność kandydatów nie wstrzymuje  losowania. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole z przebiegu losowania.
 5. Rada Dzielnicy na wniosek Dzielnicowej Komisji Wyborczej stwierdza ważność wyboru  kolejnego kandydata do Rady Osiedla.
 6. Zaświadczenie o wyborze kandydata w skład Rady Osiedla wydaje Burmistrz Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy, na podstawie postanowienia Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wstąpieniu  kolejnego kandydata z listy albo ustaleń protokołu z przebiegu losowania kolejnego kandydata do  Rady Osiedla.

§ 19. Statut niniejszy podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla Saska Kępa w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla.