Uchwała nr 1/VIII/2022 w/s powołania Zarządu Rady Osiedla

Na podstawie §13 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla, Rada Osiedla Saska Kępa uchwala, co następuje:


§ 1. Po przeprowadzeniu głosowania na wniosek Przewodniczącej Rady Osiedla na podstawie §13 pkt.3 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Rada Osiedla powołała na:

  • Wiceprzewodniczącego: Kuba Czajkowski
  • Skarbnik: Michał Ożóg
  • Sekretarza: Aleksandra Lelito
  • Członków Zarządu: Wojciech Szot, Karolina Suchenek-Dobrzyńska, Robert Migas-Mazur

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Saska Kępa
Ewa Kozieł-Jurowska

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest zgodna z Statutem Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla.
Zgodnie z §13 pkt 3 Statutu Osiedla Saska Kępa pkt.1. Do właściwości Zarządu Osiedla należy w szczególności:

3) Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu Osiedla powołuje i odwołuje Rada Osiedla na wniosek przewodniczącego Rady Osiedla albo co najmniej 1/4 składu Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Rady Osiedla.