Uchwała nr 1/VIII/2023 w/s zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności samorządu za rok 2022

Na podstawie §6 i §15 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla

Rada Osiedla Saska Kępa uchwala, co następuje :

§ 1. Rada Osiedla, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Osiedla za rok 2022 postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2. Załącznikiem do uchwały jest Sprawozdanie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Osiedla Saska Kępa
Ewa Kozieł-Jurowska