Interpelacja nr 1/VIII/2022 w/s uciążliwych usług w kwartale Alzacka-Lotaryńska-Ateńska-Saska

INTERPELACJA NR 1/VIII/2022 W SPRAWIE UCIAŻLIWOŚCI USŁUG ZLOKALIZOWANYCH W TERENIE MIESZKANIOWYM NIEZGODNIE Z USTALENIAMI MPZP DLA KWARTAŁU 69-Z2-M (ALZACKA-LOTARYŃSKA-ATEŃSKA-SASKA)

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejszą interpelację. 

STAN FAKTYCZNY 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, uchwała nr LXXXIII/2764/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy ze zmianami z uchwały Nr VIII/139/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. – dalej MPZP,

 • §116 ustala dla kwartału 69-Z2— M (Alzacka-Lotaryńska-Ateńska-Saska): – przeznaczenie podstawowe (60% powierzchni): mieszkalnictwo, funkcja towarzysząca (max 40% powierzchni): usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym), 
 • §38 MPZP ustala wskaźniki parkingowe z „,nakazem realizacji na terenach działek własnych” dla funkcji usługowych: 25m.p. na 1000m2 p.uż. 

Pomimo powyższych wymogów prawa lokalnego kolejne budynki mieszkaniowe są zamieniane w całości na usługi ponadlokalne bez zapewnienia wymaganych wskaźników parkingowych na terenie działek własnych. Powoduje to zalanie terenu mieszkaniowego samochodami w liczbie niemożliwej do przyjęcia przez układ drogowy. 

Prowadzenie usług w budynku mieszkalnym wymaga formalnej zmiany funkcji, szeregu uzgodnień oraz zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Budynek musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. Różne są wymagania dla zabudowy mieszkaniowej, inne dla usługowej. 

Przy wydaniu zgody na zamianę funkcji nie zweryfikowano następujących przepisów WT m.in.: 

 • § 16. Utwardzone dojście do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
 • § 23. Odległość pojemników i kontenerów od okien i drzwi do budynków oraz od sąsiedniej działki 
 • § 40.3 Place zabaw i miejsca rekreacyjne (dla przedszkoli
 • § 55.2. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych 
 • § 60. Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń (dla przedszkoli) 
 • § 61. Warunki położenia drzwi wejściowych 
 • § 68. Minimalna szerokość użytkowa schodów i maksymalna wysokość stopni 
 • § 74. Przystosowanie podłóg do ruchu osób niepełnosprawnych 
 • § 75.2 Drzwi wewnętrzne 
 • § 84. Ustępy ogólnodostępne 
 • § 242. Szerokość i wysokość dróg ewakuacyjnych 
 • § 244. Zakazy na drogach ewakuacyjnych 
 • § 245. Wymogi dotyczące klatek schodowych 
 • § 258. Zakaz stosowania niektórych materiałów i wyrobów łatwo zapalnych 
 • § 259. Wymogi przeciwpożarowe dotyczące podłóg 
 • § 296.3 Schody zewnętrzne i wewnętrzne 

UCIĄŻLIWOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA PONADLOKALNYCH USŁUG BEZ WYMAGANYCH MIEJSC POSTOJOWYCH: 

ul. Saska 9A Eternis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (NIP 5213808131) zajmująca wbrew ustaleniom MPZP cały budynek (przeznaczenie usługowe 100%). 

Wbrew ustaleniom MPZP firma prowadzi działalność ponadlokalną z zakresu: rozliczania kierowców i dostawców, centrum serwisowe, księgowość, legalizacja pracy, wynajem aut.  Wg strony eternis.pl firma obsługuje 18253 kierowców – charakter działalności jest ponadlokalny. Wbrew wymogom MPZP firma nie dysponuje miejscami parkingowymi – garaże budynków zostały przeznaczone na pomieszczenia biurowe lub magazynowe, pomocnicze. Uciążliwość dla terenu mieszkaniowego polega na zalewie ul. Drezdeńskiej i okolicznych ulic przez samochody pracowników, interesariuszy oraz innych osób pojawiających się tam w związku z działalnością firmy, które notorycznie lekceważą przepisy drogowe: 

 • parkują samochody na zakazie zatrzymywania się B-36, 
 • blokują wyjazdy z legalnych miejsc postojowych i zjazdów domów prywatnych, – parkują na działkach prywatnych jak rampy do garaży i podjazdy (zał. 1A i 1B), – rozlewają prowadzoną działalność gospodarczą na ul. Drezdeńską przez znakowanie samochodów (zał. 2, 4), inspekcje pojazdów (zał. 3), długotrwały postój. 
 • dostarczają dziesiątki skuterów do siedziby jeżdżąc niebezpiecznie między pieszymi po chodniku wzdłuż ul. Saskiej (zał. 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G) oraz parkują przyczepki transportowe skuterów na terenach prywatnych (zał. 5H) 

ul. Drezdeńska 3 Przedszkole HappyTime (REGON 146463400) wraz z firmą Teneg Sp. z o.o. zajmuje cały budynek wbrew ustaleniom MPZP dot. przeznaczenia

Wbrew wymogom MPZP firma nie dysponuje żadnymi miejscami parkingowymi – garaż budynku jest zajęty przez firmę Teneg. Uciążliwość dla terenu mieszkaniowego polega na zalewie ul. Drezdeńskiej przez samochody dowożące dzieci: 

 • parkowanie na zakazie zatrzymywania się B-36, 
 • blokowanie wyjazdów z legalnych miejsc postojowych i zjazdów domów prywatnych (zał. 7 A,B,C,D,E,F), 
 • parkowanie na działkach prywatnych jak pochylnie do garaży, 
 • dostawy i odbiór posiłków – codzienny postój dostawczaków na włączonym silniku ponad dopuszczoną 1 min. 

Firma Teneg Sp. z o.o. prowadzi działalność ponadlokalną -wg strony teneg.pl zatrudnia 67 specjalistów, ma 315 klientów rocznie. 

Wbrew wymogom MPZP firma nie dysponuje żadnymi miejscami parkingowymi – część magazynowo biurowa znajduje się w garażu budynku. Uciążliwość dla terenu mieszkaniowego polega na zalewie ul. Drezdeńskiej przez samochody firmowe oraz auta interesariuszy (Zał. 8). 

ul. Saskiej 7E Firma Metrostav Polska S.A. wbrew ustaleniom MPZP dot. przeznaczenia wraz z usługą fryzjerską zajmuje cały budynek (100% powierzchni). Wbrew ustaleniom MPZP międzynarodowa firma prowadzi działalność ponadlokalną z zakresu: budowlanego. 

Wbrew wymogom MPZP firma nie dysponuje żadnymi miejscami parkingowymi budynek nie ma garażu, gabaryt działki nie spełnia wymogów odległości od granicy i okien zabudowy mieszkaniowej. Uciążliwość dla terenu mieszkaniowego polega na zalewie ul. Drezdeńskiej przez samochody firmowe na czeskich numerach rejestracyjnych (nie lokalnych) oraz auta interesariuszy. 

Powyżej opisany stan niezgodny z MPZP i prawem budowlanym skutkuje: 

 • ponadnormatywnym ruchem samochodowym w terenie mieszkaniowym, 
 • zablokowaniem ulicy mieszkaniowej Drezdeńskiej przez nielegalne parkowanie, 
 • odcięciem od bezpiecznego dojścia do zabudowy mieszkaniowej przez zastawione chodniki samochodami, 
 • parkowaniem na trawnikach, 
 • zablokowaniem odbioru śmieci przez śmieciarki, 
 • odcięciem od dostępu służb ratowniczych: pogotowie, policja, straż pożarna, 
 • spadkiem wartości nieruchomości mieszkaniowych przez uciążliwe sąsiedztwo. 
 • zakłóceniem miru domowego przez parkowanie i nachodzenie terenów prywatnych, 
 • wystawieniem mieszkańców na zjawisko agresji drogowej, – ponadnormatywnym ruchem dostaw kurierskich dewastujących chodniki przez nielegalne parkowanie pojazdami o masie ponad 2,5 t. (zał. 10),

Mieszkańcy ul. Drezdeńskiej bezskutecznie od lat zabiegają o znormalizowanie sytuacji u właścicieli i użytkowników nieruchomości zajmowanych przez uciążliwe firmy. Straż Miejska nie podejmuje interwencji bądź pojawia się za późno. Odrzucone zostały uwagi do oznakowania ul. Drezdeńskiej zgłoszone przez mieszkańców do projektu oznakowania związanego z wprowadzeniem SPPN. Potrzebne jest aktywna postawa Dzielnicy Praga Południe dla doprowadzenia do respektowania prawa miejscowego, prawa budowlanego oraz przepisów o ruchu drogowym. 

PYTANIA 

 1. Jaką podstawę prawną stosuje urząd przy wydawaniu zgód na lokalizację usług w kwartałach mieszkaniowych? 
 2. Kiedy nastąpi ustalenie zgodności prowadzonych działalności z MPZP dla kwartału 69-Z2-M? 

Przewodnicząca Rady Osiedla Saska Kępa 
Ewa Kozieł-Jurowska 

Odpowiedź

link do strony Urzędu Dzielnicy